KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Adaptacja do przedszkola

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy artykuł dotyczący adaptacji trzylatków, przygotowany przez psychologów z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

/uploads/5e544f6088c2c/pages/24/content//ADAPTACJA 2020.docx

 

Zajęcia adaptacyjne

DLA DZIECI PRZYJĘTYCH PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA NR 47 „MALI ARTYŚCI” W WARSZAWIE na  ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo, cały czas działamy w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS.

Natomiast rozumiejąc potrzeby dzieci i Państwa, chcemy chociaż w „okrojonej” formie zorganizować zajęcia adaptacyjne.

Dlatego zapraszam na spotkania w dniach:

zebranie tylko dla rodziców – 23 lipiec godz. 17.00

27 lipca o godz. 17.00 zapraszamy dzieci z grupy II-ej (podział na grupy zostanie podany na zebraniu z rodzicami).

28 lipca o godz. 17.00 zapraszamy dzieci z grupy I-ej (podział na grupy zostanie podany na zebraniu z rodzicami).

Na zajęcia adaptacyjne zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Prosimy o kapcie.   

W zajęciach mogą wziąć udział tylko zdrowe dzieci i rodzice (rodziców prosimy o maseczki i rękawiczki).

Udział w zajęciach jest dobrowolny i to Państwo podejmujecie decyzję o udziale w nich.

  

Serdecznie zapraszam – ułatwmy dzieciom start przedszkolny!!!

Bożenna Wilczyńska – Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”

 

Informacje dotyczące potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym) lub przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

Szanowni Państwo,

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
 2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki  będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

 1. W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

EN

Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools, with regard to the coronavirus in Poland

Applications will be accepted until 20 March. There are two ways for parents to apply:

 1. Sending a scan of the application and other documents by e-mail to the address of the institution. Email addresses and telephone numbers of institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Office www.edukacja.warszawa.pl under the tab Warsaw education/ schools and public institutions (Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne) in an excel file.
 2. Delivering the documents in paper form to the institution. The institution maintains strict sanitary rules: hand disinfectant, limited contact with staff, an adequate distance of 1.5 metres between those present in the building. Any consultations are only possible by telephone and e-mail.

If it is not possible to obtain a certificate from the workplace, the institutions will accept statements from parents about subsequent delivery of the document.

 1. Because of the Covid-19 virus outbreak nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from 16 March. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about the next steps.

UA

Зміна правил прийому до дитячих садків та перших класів початкових шкіл у зв’язку з коронавірусом у Польщі

Заявки приймаються до 20 березня. Батьки можуть використати два способи подачі заявок:

 1. Надсилання скану заявки та інших документів електронною поштою на адресу закладу. Адреси електронної пошти та номери телефонів закладів можна знайти на веб-сайтах дитячих садків або на веб-сайті Управління освіти www.edukacja.warszawa.pl. На вкладці «Освіта у Варшаві» / школи та державні установи у файлі excel.
 2. Доставка паперових версій документів до закладу. У закладі дотримуються суворі санітарні правила: дезінфікуюча рідина для рук, обмежений контакт із працівниками, дотримання відстані 1,5 метра між присутніми у будівлі. Можливі консультації надаються лише по телефону та електронній пошті.

У разі неможливості отримання довідки з робочого місця установа приймає заяви батьків про їх подальшу доставку.

 1. Через спалах вірусу Covid-19 ясла, дитячі садки, початкові та середні школи будуть зачинені з 16 березня. Вчителі надсилатимуть навчальні матеріали для індивідуальної роботи. У найближчі дні ми повідомимо вас про наступні кроки.

VM

 1. Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường  sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

 1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục  Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong  tập tin dạng exel
 2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc,   trường học nhận văn bản cam kết của  phụ  huynh  sẽ nộp giấy chứng nhận  sau.

2.  Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở  sẽ đóng cửa.  Các giáo viên  sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

GODZINY PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

PONIEDZIAŁEK – 11.00 - 16.00

WTOREK – 8.00 - 12.00

ŚRODA – 8.00 - 12.00

CZWARTEK – 14.00 - 16.00

PIĄTEK – 12.00 - 16.00