Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

/uploads/5e544f6088c2c/pages/17/content/Statut_Przedszkola_nr_47_Mali_Artysci.docx

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11-2019/2020 z dnia  21.11.2019 r.11 Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie 00-864 Warszawa, ul  Krochmalna 1,  tel./fax 0 22 620 90 50, e-mail: p47@edu.um.warszawa.pl
Statut Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie ul. Krochmalna 1

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 59 i  949 z póź. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 z póź. zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017r. poz. 60 z póź.zm.),
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1053 z poź. zm.),
 6. Akty wykonawcze do ww. ustaw.
Rozdział I - Postanowienia ogólne
 •  1
 1. Przedszkole nr 47 „ Mali Artyści” w Warszawie zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Krochmalna 1.
 • 2
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
 •  3
 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola.
 3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” 00-864 Warszawa Krochmalna 1 tel./fax. (0 22) 620 90 50 NIP 527 21 36 199 , REGON 013000814, PKD 8510Z

 1. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy o następującej treści:

Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie 00- 864 Warszawa Krochmalna 1 tel./fax. (0 22) 620 90 50

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P47.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami. Obsługa finansowa przedszkola prowadzona jest przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -  Wola:

  1)    zakres i zasady obsługi określa Porozumienie zawarte między dyrektorem Przedszkola a Dyrektorem DBFO-Wola;

  2)   podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola w porozumieniu z dyrektorem przedszkola; projekt opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Projekt zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 • 4
 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie

2 drugie śniadanie

2) obiad

3) podwieczorek

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik administracyjny przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.
 4. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe, z wyjątkiem pracowników przedszkola. Wyjątek mogą stanowić sytuacje  takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęcia otwarte.
 6. W czasie imprez organizowanych na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania  wizerunku innych  osób bez ich zgody.
 7. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań monitoringu regulują odrębne przepisy.
Rozdział II - Cele i zadania przedszkola
 • 5
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • 6
 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

3  Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom w formie przekazu słownego podczas dni otwartych i zebrań.

 1. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 3. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.
 • 7
 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym, a warunki Przedszkola są wystarczające z punktu widzenia potrzeb i wymagań dziecka określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Dyrektor szkoły, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
 • rozkład architektoniczny oddziału przedszkolnego jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,
 • istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów,
 • przyznane etaty pracowników oddziału przedszkolnego są właściwe do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub ich większej ilości.
 1. W przypadku nieujawnienia, bądź nieudokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, na wniosek nauczyciela oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor wskazuje rodzicom dziecka na potrzebę wykonana badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu uzyskania opinii lub orzeczenia.
 2. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

6.Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy

 • 8
 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 • 9
 1. Przedszkole może organizować zajęcia religii na pisemny wniosek rodziców.
 2. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • 10
 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci, z uwzględnieniem działań wspierających dzieci w zakresie formowania preorientacji zawodowej.
 1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów  emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym  powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej, umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4) uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

Rozdział III - Organy przedszkola
 • 11
 1. Organami przedszkola są:

1)        dyrektor przedszkola;

2)        rada pedagogiczna;

3)        rada rodziców.

 • 12
 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
 4. W przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.
 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 • 13
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”.
 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.
 • 14
 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
 • 15

1 . Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

 1. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 3. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.
 • 16
 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole
Rozdział IV - Organizacja pracy przedszkola
 • 17
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może uczęszczać do przedszkola w przypadkach szczególnie uzasadnionych takich jak: trudna sytuacja rodzinna przy jednoczesnym odpowiednim poziomie funkcjonowania dziecka umożliwiającym komunikację i samodzielność w zakresie czynności higienicznych.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 • 18.
 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownika przedszkola.
 4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewni dziecku bezpieczeństwa tj. której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem"
 • sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
 •  zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
 • trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
 • 19.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4) zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal,  organizacją uroczystości, wycieczek                                          i dodatkowych zajęć;

5) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo           w godzinach pracy przedszkola

2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

3) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

4) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

3) konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb

4) uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne  z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

5) dni adaptacyjne

6) kącik informacji dla rodziców;

7) wystawy prac plastycznych dzieci.

 • 20
 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 - 17.30;
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny, którzy pełnią funkcję wychowawcy grupy.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zmienić organizację pracy przedszkola na określony czas.
 6. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 • 21
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola
 • 22
 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3.
 3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Opłaty za wyżywienie należy wnosić  gotówką  lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
 8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Rozdział V - Pracownicy przedszkola

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

 • zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
 • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji

 

 • 23.
 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych: pracowników  administracji i obsługi.
 2. W przedszkolu utworzono stanowisko kierownika gospodarczego (pracownik administracji).
 • 24
 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

 3.Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy  w szczególności:

1) realizowanie programów pracy przedszkola  w powierzonych mu zadaniach;

2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

4) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;

5) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci, a w konsekwencji osiąganiu   dojrzałości szkolnej;

6) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

7) opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;

8) pełnienie funkcji wychowawcy grupy.

 1. Zakres zadań specjalistów zatrudnionych w przedszkolu określają odrębne przepisy;
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.
 3. Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 • 25
 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku;
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor;
 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rozdział VI - Prawa i obowiązki dzieci

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera:

1) prawa i obowiązki dzieci Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”

2) przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy przedszkolaków;

 • 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5) sprawiedliwej oceny postępów  oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

7) znajomości swoich praw i obowiązków

 • 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych, obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2) respektowania poleceń nauczyciela;

3) kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;

4) samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;

5) dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;

6) poszanowania godności rówieśników i dorosłych;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

8) poszanowania pracy własnej oraz innych;

9) respektowania praw innych dzieci.

 • 28
 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;

2) wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);

  3) powtarzających się, nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich  nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest przez to dobro innych dzieci;

4) stałych, agresywnych zachowań dziecka, zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu  i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku;

5) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

6) w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

7) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

8) gdy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola;

 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej przedszkola.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w formie pisemnej lub przesyła na podany przez rodziców adres zamieszkania, po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organy przedszkola.
 3. Rodzicowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
 5. Ponadto podstawą do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodziców z usług przedszkola
 • zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki
 • umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).
Rozdział VII - Ceremoniał przedszkola

Zgodnie z  art. 98 ust.1 pkt 14 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera warunki stosowania sztandaru przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

 • 29
 1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.
 2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

1) Święto Flagi;

2) Święto Niepodległości

 1. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola, składają  się z części oficjalnej oraz części artystycznej.
 • 30

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe, powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe
 • 31
 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.       
 1. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu.
 2. Statut jest podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola;
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 r.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej - Bożenna Wilczyńska