Godziny otwarcia

Przedszkole Nr 47 „Mali Artyści” czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:30

Opłaty za przedszkole
 • Opłaty za czerwiec 2018 r. zbierane będą w terminach:

  6 czerwcaw godz. 7:30 – 9:30

 • 7 czerwcaw godz. 15:30 – 17:30

 • 8 czerwcaw godz. 7:30 – 9:30

 • Bardzo prosimy o przestrzeganie ww. terminów, które dotyczą również wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

Płatności dokonujemy u kierownika gospodarczego – Pani Justyny Marciniak. Bardzo prosimy przestrzegać powyższych terminów.

Dyrektor Przedszkola oraz Rada Pedagogiczna

 Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. w Przedszkolu Nr 47″Mali Artyści” obowiązuje nowe upoważnienie do odbioru dziecka, którego wzór przedstawiamy poniżej:

 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego

 ……………………………………………………………………………

 Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

 do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………..

                                                              imię i nazwisko dziecka

z Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie, przy ul. Krochmalnej 1 w roku szkolnym 2018/2019 upoważniam/my następujące  osoby:

1

Imię i nazwisko                                                                                                                                                     2

Imię i nazwisko

 3

Imię i nazwisko

 4

Imię i nazwisko

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia ……..………………………

                                                            

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                       czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

………………….………………………..                            …………..…………………………..…

 

 

 

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola

……………………………………………………………………………………..………………

Seria i nr dowodu osobistego

………………….……………………………………………………………………………………

Nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………

 W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję: 

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie przy ul. Krochmalnej 1, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola
 3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie trwale niszczone.
 4. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 5. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie, udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Podpis osoby, której dane dotyczą.
 6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

 ………….………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,
 2. b) ewidencji dzieci,
 3. c) prowadzenia dziennika zajęć,
 4. d) sprawozdawczych,
 5. e) dokumentowania pracy przedszkola
 6. f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 1. g) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola – opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

5)   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 1. a) Przedszkole nr 47 „Mali Artyści”.
 2. b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,
 4. d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6)    Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Warszawa, 25 maj 2018 r.

Bożenna Wilczyńska

Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”

Otwartość

Jesteśmy placówką przyjazną dziecku, w której uczy się ono otwartości na świat i drugiego człowieka oraz samodzielności myślenia i działania.

Współpraca

Wychodząc z założenia, że tylko współpraca wszystkich zainteresowanych osób daje możliwość pełnego rozwoju dziecka – bardzo cenimy sobie szeroko rozumiane współdziałania z Rodzicami, zarówno w organizowaniu życia przedszkolnego, jak i ich udział w zajęciach szkoleniowych (warsztaty, prelekcje, szkolenia, zajęcia otwarte), integracyjnych i okolicznościowych.

Rozwój

Dzieci objęte są opieką psychologa i logopedy. Mają one możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką (teatrzyki, koncerty, wyjścia do galerii sztuki, teatrów, muzeów), z przyrodą – poprzez lekcje edukacyjne, doświadczalne, wycieczki, spacery.

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mogą również, zgodnie z własnymi predyspozycjami, rozwijać zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych. Obecnie zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Rodziców, odbywają się zajęcia: język angielski, rozszerzona gimnastyka ruchowa z elementami korekcji.

Ciepło

W naszym Przedszkolu każdy Przedszkolak zdobywa umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju a miła, ciepła i rodzinna atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pomoże dzieciom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami.

Bezpieczeństwo

Dzieci mają do dyspozycji duży ogród przedszkolny z bogatą infrastrukturą podzieloną wiekowo tak, aby każde dziecko spędzało czas bezpiecznie. Nasze Przedszkole mieści się w budynku dwukondygnacyjnym na ogrodzonym terenie.