Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA 2019/2020

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej.pdf 

 

oświadczenie o dochodach

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu.pdf

 

oświadczenie

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/oswiadczenie.pdf

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2019_2020.doc

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_2019_2020.doc

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych.doc

 

Wykaz telefonów do pracowników Urzędu Dzielnicy Wola

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/informacja_wykaz_telefonow_2019_2020.doc

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 Dyrektora Przedszkola nr 47 „Mali Artyści"

z dnia 21 marca 2017r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 47„Mali Artyści” w Warszawie

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. 60)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. Z 2017 r. poz. 610)
 4. Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz.
  z 2017 r. poz 1644);
 5. Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz 1645);
 6. Statut Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie
  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),
  w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny, opracowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Do Przedszkola nr 47 „Mali Artyści”, przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się 
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Oświatowe
 7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 2,5 letnich mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsce po zakończonej rekrutacji.
 8. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
 9. Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 10. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca, decyduje dyrektor przedszkola.

 

 • 2 ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO PROWADZONEGO W PRZEDSZKOLU
 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 3. Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca, jakimi dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów i zasad określonych w regulaminie. 
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.
 5. Potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 7. Postępowanie odwoławcze.

 

 • 3 SKŁADANIE WNIOSKÓW
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica – złożony u dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu, jeśli Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” zostało wskazane we wniosku jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie
  i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru – informacje zawarte
  we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.
 1. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku, są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku
  ze stanem faktycznym.
 2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.
 3. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawa, prowadzących postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

 • 4 KRYTERIA PRZYJĘĆ
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe – tzw. „kryteria ustawowe” oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący – tzw. „kryteria samorządowe”.
 2. Każdemu kryterium przypisana jest inna wartość punktowa.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania
  na terenie. m. st. Warszawy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja
  po weryfikacji wniosków, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę „kryteria ustawowe”, tj.:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 4. Kryteria, o których mowa w pkt 3 mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.
 5. Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, bądź przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. „kryteria samorządowe”, tj.:
  • Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości
   do 3 km od miejsca zamieszkania (130 pkt)
 • Dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (64pkt);
 • Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę
  na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko (32 pkt);
 • Dziecko, którego rodzic/rodzice/ prawny opiekun/prawni opiekunowie mieszkają
  w m.st Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy (24 pkt);
 • Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało
  lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, tj. w Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” (8 pkt);
 • Dochód na osobę w rodzinie dziecka (od 0 do 1 pkt) przy czym:
  1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) – 1 pkt,
  2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a – liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
  ze względu na niepełnosprawność:
  1. rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego
   w terminach określonych w harmonogramie,
  2. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika,
  3. rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
 • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

 • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. wypełniony wniosek rodzice składają w Przedszkole nr 47 „Mali Artyści”, jeśli to przedszkole zostało wskazane we wniosku jako przedszkole pierwszego wyboru,
  2. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
   na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne,
  3. postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej,
  4. decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
   do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola integracyjnego/ przedszkola prowadzącego oddziały integracyjne.

 

 • 5 WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH  KRYTERIÓW
 1. Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi „kryteria ustawowe” (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe) są odpowiednio:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 557, z późn. zm.);
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi „kryteria samorządowe”, ustalone przez organ prowadzący są:
 • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie;
 • orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia;
 • zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 • kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki „e-hologram” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 • oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie
  oraz wysokości dochodu w rodzinie, będącego podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
 • Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola.
 1. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.
 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 3. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, dotyczących kryteriów dodatkowych
  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza
  o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta
  z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579).

 

 • 6 ZASADY TWORZENIA I  DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 47 „MALI ARTYŚCI” W WARSZAWIE
 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” powołuje komisję rekrutacyjną w drodze zarządzenia.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Dyrektor wyznacza skład komisji i wskazuje jej przewodniczącego.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi
  co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor przedszkola,

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z „Harmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dany rok szkolny” opracowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
 3. Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji: rozpatrywaniem wniosków rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o miejsce
  w przedszkolu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
  z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do niego dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców.
 9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach
  lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 10. Zadania komisji rekrutacyjnej:
 • Weryfikowanie złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego po każdym jego etapie, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i wagę ustalonych punktów za ich spełnienie,
 1. w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja bierze pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe – kryteria ustawowe,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie komisja bierze pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący – kryteria samorządowe,
 3. w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników,
  na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej),
 • Podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Weryfikowanie pisemnych potwierdzeń złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dotyczących woli zapisu dziecka do przedszkola w terminie do 7 dni
  od opublikowania listy dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Przyjmowanie kandydatów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, jeżeli
  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz rodzic/opiekun prawny złożył wymagane dokumenty.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola pierwszego wyboru opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 • Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola na pisemny wniosek rodziców w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało.
 • Sporządzanie protokołów z każdego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 7 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 1. Etapy postępowania odwoławczego:
 • Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów/do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • Rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną wniosków odwoławczych rodziców/prawnych opiekunów i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna.
 • Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 • Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołania rodziców/prawnych opiekunów od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania.
  1. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski złożone
  po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
 2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w regulaminie nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 3. W trakcie roku szkolnego tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
  oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
  niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu (art 160 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art 160 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)..

 

 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2017 roku.