Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2017/2018 dla dzieci młodszych

Rozkład dla dzieci młodszych

GodzinyRodzaj zajęć
7:00-8:30Zabawy wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
8:30 – 8:45Zabawa ruchowa.
8:45 – 9:00Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
9:00 – 9:15Zabawy wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
9:15 – 10:00Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
10:00 – 10:20Zabawy wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
10:20 – 10:30Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
10:20 – 10:30Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:40 – 12:00Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
12:00 – 12:30Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
12:30 – 13:00Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
13:00 – 14:15Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie.
14:15 – 15:00Zabawa ruchowa . Czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.
15:00 – 17:30Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna prowadzona indywidualnie i w małych zespołach . grupowe ze specjalistami (Język nowożytny, logopeda, instruktor zajęć sportowo-zdrowotnych). Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania.
13:00 – 17:30W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.

W trosce o optymalny rozwój dzieci zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych obserwacji.