Opłaty od 1 IX 2014

Na mocy art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) obowiązująca dotychczas uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy traci moc z dniem 31 sierpnia 2014 r. W związku z koniecznością wprowadzenia nowych regulacji w prawie lokalnym, w dniu 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Nowa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosić będzie 1 zł, przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.

2. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny.

Zawarte w nowej uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 roku regulacje prawne powielają dotychczasowe przepisy określające, iż:

a) przedszkola świadczą usługi bezpłatnie od momentu ich otwarcia do godziny 13.00

b) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:

– dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,

– wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,

– dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

c) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:

– przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,

– punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,

– zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,

– żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

– dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty przedstawiają dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia tylko w formie oświadczenia.

Uchwała Rady Miasta Warszawy