Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Rozkład dnia

W trosce o optymalny rozwój dzieci zadaniem nauczycieli w każdej grupie jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
7:00-8:30 Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
8:30-8:45 Zabawa ruchowa.
8:45-9:00 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
 9:00-9:15 Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
9:15-10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
10:00-10:20 Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
10:20-10:30 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
10:30-11:40 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:40-12:00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
12:00-12:30 Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
12:30-13:00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
13:00-14:15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie.
14:15-15:00 Zabawa ruchowa. Czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.
15:00-17:30 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna prowadzona indywidualnie i w małych zespołach. Zajęcia grupowe ze specjalistami (język nowożytny, logopeda, instruktor zajęć sportowo-zdrowotnych). Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.
13:00-17:30 W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
7:00-8:00 Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
8:00-8:25 Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.
8:25-8:30 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
9:00-10:00 Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
10:00-11:40 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:40-12:00 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
12:00-12:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
12:30-13:00 Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach.
13:00-14:15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej, język nowożytny.
14:15-15:00 Swobodne zabawy i gry integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami (logopeda, instruktor zajęć sportowo-zdrowotnych, psycholog, pedagog specjalny).
15:00-17:30 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania.
13:00-17:30 W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.