Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

przy Przedszkolu nr 47

„Mali Artyści” ul.Krochmalna 1, 00-864 Warszawa

  

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1.

 

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14.XII.2016 r.  „Prawo oświatowe” (Dz.U. Z 2017, poz. 59 z póź. zm.) , statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

 

 • 2.

 

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu
 2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                           w tajnych wyborach
 3. W przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia wyborów określa Rada.
 • 3.

 

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, mające charakter opiniująco – doradczy.
 2. Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespołu ustala Rada.

 

 1. Wybory do Rady

 

 • 4.

 

Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.

 

 • 5.

 

 1. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
 2. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
 4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

 

 • 6.

 

 1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku 3 osobowej rady oddziału) i kolejne osoby uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie dla tych osób powtarza się.
 2. Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do Prezydium Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 • 7.

 

 1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III. Władze Rady

 

 • 8.

 

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz Komisję Rewizyjną.

 

 • 9.

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku.

 

 1. Posiedzenia Rady

 

 • 10.

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

 

 • 11.

 

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie Internetowej szkoły.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 

 • 12.

 

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

 1. Podejmowanie uchwał

 

 • 13.
 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawie, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw:

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

 • 14.

 

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 • 15.

 

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

 1. Prawa i obowiązki członków Rady

 

 • 16.

Członkowie Rady mają prawo do:

 1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.
 2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
 3. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 4. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 

VII. Fundusze Rady

 

 • 17.

 

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 

 • 18.

 

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym.
 2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

 

 • 19.

 

 1. Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 • 22.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 • 23.

 

Jednocześnie traci moc obecnie obowiązujący Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 47 „Mali Artyści.